Działalność

PPU “WOD-KAN” Sp. z o.o. prowadzi swoją podstawową działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków na terenie Gminy Złoty Stok zgodnie z Zezwoleniem Burmistrza Miasta i Gminy Złoty Stok wydanym Decyzją Nr 4/2002 z dnia 14 maja 2002 roku.

Przedmiot działalności objętej wspomnianym zezwoleniem stanowi działalność gospodarcza, polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i zbiorowym dostarczaniu wody oraz zbiorowym odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków na terenie Gminy Złoty Stok, za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Gminy, a przekazane do użytkowania Spółce postanowieniami Umowy Powierniczej z dnia 3 lipca 2006 roku.

Podstawowa działalność Spółki, jakim jest zbiorowe zaopatrywanie w wodę i zbiorowy odbiór ścieków i ich oczyszczanie polega na:

1. Zapewnieniu naszym Klientom ciągłości dostaw wody i ciągłości odbioru ścieków, polegającym na utrzymaniu w gotowości i w należytej sprawności wszystkich urządzeń składających się na sieć wodociągową i kanalizacyjną.
2. Zapewnieniu dostarczania wody uzdatnionej w taki sposób, aby jej parametry były zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
3. Zapewnieniu odpowiedniego ciśnienia zasilania wody, panującego w sieci wodociągowej.
4. Dbałości o stopień oczyszczania ścieków na miejskiej oczyszczalni ścieków, zapewniając uzyskiwanie ścieków oczyszczonych o parametrach wymaganych zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi. Dbałość o czystość ścieków polega na monitorowaniu prawidłowości procesów zachodzących w Reaktorze Biologicznym i nieustannym dążeniu do poprawy sprawności oczyszczalni.
5. Zapewnieniu należytej jakości obsługi naszych Klientów, kultury osobistej naszych pracowników i przejrzystości naszej działalności.
6. Dążeniu do poprawy jakości obsługiwanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej tak by chronić naszych Odbiorców przed nadmiernym obciążeniem kosztami wynikającymi z zakresu naszej działalności.