ZMIANA CEN I STAWEK OPŁAT ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W GMINIE ZŁOTY STOK.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WOD-KAN” Sp. z o.o.  w Złotym Stoku  informuje, że Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu decyzją nr WR.RZT.70.248.2021 z dnia 14 czerwca 2022 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Złoty Stok na okres 3 lat.

Taryfa obowiązuje od dnia 15 lipca 2022 r.

Taryfa została opracowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.2028) i przepisami wykonawczymi tej ustawy oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 624 z późn. zm.).

Tabela nr 1 – Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie
w wodę

 

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

 

W okresie

W okresie

W okresie

 

od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

 

netto

brutto

netto

brutto

netto

brutto

 

1

Grupa 1

Złoty Stok

Błotnica

Płonica

cena wody (zł/m3)

6,00

6,48

6,05

6,53

6,08

6,57

 

stawka opłaty abonamentowej (zł za jednomiesięczny okres rozliczeniowy)

9,00

9,72

9,00

9,72

9,00

9,72

 

2

Grupa 2

Mąkolno

   Laski

cena wody (zł/m3)

5,43

5,86

5,47

5,91

5,50

5,94

 

stawka opłaty abonamentowej (zł za jednomiesięczny okres rozliczeniowy)

9,00

9,72

9,00

9,72

9,00

9,72

 
                     

 

 

Tabela nr 2 – Wysokość cen i stawek opłat za odebrane ścieki.

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat za ścieki

 

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

 

W okresie

W okresie

W okresie

 

od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

 

netto

brutto

netto

brutto

netto

brutto

 

1

Grupa 1

cena ścieków (zł/m3)

6,72

7,26

6,83

7,38

6,87

7,42

 

stawka opłaty abonamentowej (zł za jednomiesięczny okres rozliczeniowy)

5,30

5,72

5,30

5,72

5,30

5,72

 

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Aktualnie obowiązująca stawka VAT = 8%

Załączniki1 plik(i)