Dane o Oczyszczalni Ścieków i Pozwoleniu wodno-prawnym

Rodzaj pozwolenia

Pozwolenie wodnoprawne

Organ wydający pozwolenie

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.

Data wydania pozwolenia

09.07.2010 r.

Znak pozwolenia

WŚR.6223-16/10

Data obowiązywania pozwolenia

30.06.2020 r.

Rodzaj ścieków

Komunalne

Charakterystyka urządzeń oczyszczających

Mechaniczno-biologiczna

Przepustowość oczyszczalni wg projektu (m3/d.)

1538 m3/dobę

Wielkość oczyszczalni wyrażona w RLM

Wg projektu: 6.250, rzeczywiste: 1.339

Miejsce wprowadzania ścieków

Obszar dorzecza

Potok Trująca w km 5+450 (dane z Pozwolenia)

Inne ustalenia pozwolenia

Ścieki odprowadzane o składzie:

BZT5 – 25 mgO2/dm3

ChZT - 125 mgO2/dm3

Zawiesina og. – 35 mg/dm3

Wyniki pomiarów jakości wprowadzanych ścieków.

 

1)      Data wykonania pomiarów i poboru próbek: 23.07.2014

2)      Numer kolejny pomiarów i poboru próbek w danym roku (nr/rok): I półrocze 2014

3)      Wyniki pomiarów i analiz:

Lp.

Badany parametr stanu lub składu ścieków

Wynik pomiaru

Nazwa

Metoda pomiaru

Jednostka miary

Rodzaj próby

Wartość

dopływ

odpływ

1

CHZT

PN-ISO 15705:2005

mg/l

średniodobowa

796

35

2

BZT5

PN-EN 1899-2:2002; PN-EN 25814:1999

mg/l

średniodobowa

260

4,0

3

Zawiesina ogólna

PN-EN 872:2007 + Ap1:2007

mg/l

średniodobowa

150

3,2

 

</

09.07.2010 r.